Paraphrase cụm"to research their family trees"(Diễn đạt"nghiên cứu lịch sử gia đình"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"to research their family trees"(Diễn đạt"nghiên cứu lịch sử gia đình"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • To investigate/study one's ancestral/familial lineage >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "lineage" tiếng anh

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Many people are interested in investigating their ancestral lineage to learn more about their family history.

   • Some people choose to study their familial lineage in order to understand their cultural heritage.

 • To trace one's genealogy

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Genealogy enthusiasts often spend a significant amount of time tracing their family history and genealogy.

 • To explore/uncover one's family history

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Exploring one's family history can be a rewarding and educational experience.

   • By uncovering their familial history, individuals can learn more about the experiences of their ancestors.

 • To uncover one's ancestry >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"ancestry"tiếng anh

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: By researching their family trees, individuals can uncover important information about their ancestry.

 • To investigate/delve into one's family/genealogical background >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "investigate" tiếng anh

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Delving into one's family background can provide a deeper understanding of one's identity and history.

   • Investigating one's genealogical background can reveal interesting facts about one's ancestors.

 • To learn about one's family heritage >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"Heritage"tiếng anh

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Learning about one's family heritage can be an enriching and informative experience.

 • To trace one's family roots

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Tracing one's family roots can help individuals gain a better understanding of their family history.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK