Paraphrase"The Painting and Drama classes had about 25 and 10 male participants, respectively, which was lower than the number of women (30 and 20, in that order)."IELTS WRITING TASK 1

· Paraphrase câu writing task 1- academic

Bên cạnh Paraphrase"The Painting and Drama classes had about 25 and 10 male participants, respectively, which was lower than the number of women (30 and 20, in that order)."IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • There were roughly 25 and 10 men enrolled in the Painting and Drama classes, respectively, which was not as high as the number of women (30 and 20, respectively).  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "enrol" tiếng anh
  • Approximately 25 and 10 men were enrolled in the Painting and Drama classes, respectively, which was fewer than the number of women (30 and 20, respectively).
  • The Painting and Drama classes had nearly 25 and 10 male enrollees, respectively, which was less than the female participants (30 and 20, respectively).
  • Around 25 and 10 men were registered for the Painting and Drama classes, respectively, which was lower than the number of women (30 and 20, respectively).  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "register" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE