Paraphrase câu"Not until fairness becomes a norm can society become ideal"IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase,Paraphrase câu writing task 2

Bên cạnh Paraphrase câu"Not until fairness becomes a norm can society become ideal"IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách Paraphrase

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The attainment of an ideal society is dependent on the establishment of fairness as a standard.
  • Only when fairness is widespread can society achieve its ultimate potential.
  • Society's ideal state can only be realized if fairness is a prevailing norm.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "norm" tiếng anh
  • Fairness should become the standard for society to achieve its full potential.
  • The establishment of fairness as a norm is a prerequisite for an ideal society.
  • A society can only be considered ideal when fairness is a universally accepted norm.
  • The norm of fairness is crucial for society to attain its ideal state.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"attain"tiếng anh
  • Society's ideal can only be achieved if fairness is a pervasive norm.
  • An ideal society necessitates the widespread adoption of fairness as a norm.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng "necessitate" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE