Paraphrase"THE GOVERNMENT SHOULD REDUCE THE AMOUNT OF MONEY SPENT ON LOCAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND INSTEAD INCREASE FUNDING INTO URGENT AND MORE THREATENING ISSUES SUCH AS GLOBAL WARMING"

· Paraphrase câu writing task 2

Bên cạnh Paraphrase"THE GOVERNMENT SHOULD REDUCE THE AMOUNT OF MONEY SPENT ON LOCAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND INSTEAD INCREASE FUNDING INTO URGENT AND MORE THREATENING ISSUES SUCH AS GLOBAL WARMING", IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. Vẫn giữ nguyên nguyên cấu trúc câu mẫu

IELTS TUTOR lưu ý:

2. Biến đổi cấu trúc khác đi

IELTS TUTOR lưu ý:

  • It would be wise for the government to decrease spending on minor environmental problems and allocate more funds towards addressing global warming.

  • It is advisable for the government to cut back on/cut down on funding for local environmental problems and allocate more resources towards tackling the pressing issue of global warming.

    • IELTS TUTOR lưu ý:

      • Ưu tiên dùng phrasal verb trong speaking nhé, writing không nên dùng idiom & phrasal verb

  • It is suggested that the government decrease its spending on local environmental problems and prioritize funding for global warming which is a more pressing concern.

  • The government's priority should be to minimize its expenditure on local environmental issues and channel the resources towards addressing critical issues of global warming.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE