Cách dùng động từ "allocate" tiếng anh

· Vocabulary,Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng động từ "allocate" tiếng anh

I. allocate là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "chỉ định; dùng (số tiền vào việc gì) cấp cho (ai cái gì), phân phát; chia phần"

=to officially give something to someone, or to decide that something can be used for a specific purpose

IELTS TUTOR lưu ý:

  • allocate someone something
  • allocate something to someone/something
  • allocate something for something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Our task is to decide the best way to allocate scarce resources. 
  • No agreement was reached on how much money should be allocated. 
  • We allocate each student a personal tutor.
  • Markets are the best way to allocate scarce resources between producers and consumers. (IELTS TUTOR giải thích: Thị trường là cách tốt nhất để phân bổ nguồn hàng khan hiếm giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng)
  • The committee allocates funds to universities.
  • We’re not saying that these sites should be allocated for development.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking