Paraphrase"stem from"(Diễn đạt"bắt nguồn từ"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"stem from"(Diễn đạt"bắt nguồn từ"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Arise from: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The issue arises from a lack of communication between the parties involved.
  • Originate from: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The problem originates from a misunderstanding of the instructions.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Phân biệt "ORIGINATE, ORIGIN, ORIGINAL, ORIGINALITY & O...
  • Result from: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The failure resulted from a series of poor decisions.
  • Spring from: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The success of the project springs from the collaborative efforts of the team.
  • Derive from: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The inspiration for her artwork derives from her travels around the world.
  • Evolve from: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The new design concept evolved from the feedback received from customers.
  • Issue from: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The concerns raised by the employees issue from a lack of transparency in the decision-making process.
  • Emerge from: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The innovative solution emerged from brainstorming sessions and extensive research.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE