Paraphrase"traffic situation"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"traffic situation"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Traffic conditions: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The state of traffic on the roads can greatly impact travel times.
  • Traffic congestion: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The high volume of vehicles on the roads causes traffic congestion during rush hour.
  • Traffic flow: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The smooth and uninterrupted movement of vehicles is crucial for efficient traffic flow.
  • Traffic jam: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The heavy traffic resulted in a long traffic jam, causing delays for commuters.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "jam" 
  • Traffic gridlock: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The intersection was at a standstill due to traffic gridlock, preventing any movement.
  • Traffic snarl-up: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The accident ahead caused a traffic snarl-up, leading to long queues of vehicles.
  • Traffic bottleneck: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The construction work created a traffic bottleneck, slowing down the overall traffic.
  • Traffic chaos: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The sudden snowstorm caused traffic chaos, with accidents and delays throughout the city.
  • Traffic delays: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The ongoing road repairs resulted in significant traffic delays during peak hours.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE