Phân biệt "ORIGINATE, ORIGIN, ORIGINAL, ORIGINALITY & ORIGINATION, ORIGINALLY" tiếng anh

· Vocabulary,Phân biệt từ

Bên cạnh phân tích kĩ càng đề thi IELTS GENERAL TASK 2 ngày 4/8/2020, kèm bài sửa cho hs đi thi thật, IELTS TUTOR phân biệt kĩ càng để em không nhầm lẫn ORIGINATE, ORIGIN, ORIGINAL, ORIGINALITY & ORIGINALLY trong tiếng anh

I. ORIGINATE (verb - nội động từ): có nguồn gốc từ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nội động từ có nghĩa là theo sau sẽ không có tân ngữ nhé
 • originate from/in/with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Citrus fruits originated in China and Southeast Asia.

II. ORIGIN (noun) là nguồn gốc của..

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the origin of the universe 
  • This dish is Greek in origin.
  • ethnic origin 
  • She's of Irish origin.

  III. ORIGINAL (ADJ) ĐỘC ĐÁO, NGUYÊN THUỶ

  IELTS TUTOR lưu ý:

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Her essay was full of original ideas. 
   • He's a highly original thinker.
   • It's refreshing to see a film that's so original. 
   • Her ideas are hardly original. 
   • The building's use of space is highly original. 
   • The piece was full of highly original choreography. 
   • His films made an important and original contribution to French cinema.

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Mang nghĩa NGUYÊN THUỶ, CÁI ĐẦU TIÊN

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • His original plan was to stay for a week, but he ended up staying for a month. 
    • Do you still have the original version of this document?

    IV. ORIGINAL (danh từ đếm được): bản nguyên thuỷ, bản gốc

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

     • The latest version of the software is much more reliable than the original. 
     • If the painting were an original, it would be very valuable.
     • This model is much smaller than the original. 
     • Each of these versions is slightly different from the original. 
     • Only copies survive. 
     • The originals were destroyed in a fire.
     •  The manuscript must be examined to determine whether it is an original. 
     • Compare your copy with the original.

     V. ORIGINALITY (Danh từ đếm được): tính độc đáo

     IELTS TUTOR xét ví dụ:

      • The judges were impressed by the originality of his work.

      VI. ORIGINALLY (ADV) BAN ĐẦU, GỐC LÀ Ở...

      IELTS TUTOR lưu ý:

      • at the beginning or before any changes

      IELTS TUTOR xét ví dụ:

       • Despite the accident, she intends to complete her tour as originally planned. 
       • The bathroom was originally a bedroom.

       VII. ORIGINATION

       Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

       >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

       >> IELTS Intensive Listening

       >> IELTS Intensive Reading

       >> IELTS Cấp tốc