Cách dùng danh từ"stereotype"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"stereotype"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"stereotype"

1."stereotype"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"mẫu sẵn; mẫu rập khuôn"

=a very firm and simple idea about what a particular type of person or thing is like

IELTS TUTOR lưu ý:

  • stereotype of
  • racial/sexual stereotypes

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He certainly doesn’t fit the stereotype of the emotional Italian.
  • He doesn't conform to/fit/fill the national stereotype of a Frenchman. 
  • The characters in the book are just stereotypes.
  • He doesn't conform to the usual stereotype of the city businessman with a dark suit and rolled umbrella (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy không rập theo khuôn mẫu thường thấy ở một thương gia thành thị mặc quần áo sẫm màu và có cái ô quấn lại)
  • A play full of stereotype characters (IELTS TUTOR giải thích: một vở kịch toàn những nhân vật theo khuôn mẫu có sẵn)
  • There's always been a stereotype about successful businessmen. 
  • Many men feel their body shape doesn't live up to the stereotype of the ideal man.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE