Paraphrase "sit"(Diễn đạt"ngồi"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Paraphrase "sit"(Diễn đạt"ngồi"tiếng anh)

I. Paraphrase "sit" IELTS SPEAKING

1. Be seated

2. grab a chair

3. have a seat

4. take a seat

5. sit crosslegged: ngồi vắt chân chữ ngũ

6. SEAT YOURSELF

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0