Cách dùng tính từ"substantive"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"substantive"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"substantive"tiếng anh

Mang nghĩa"có thật; thực sự, trọng yếu, lớn lao"

=Substantive negotiations or issues deal with the most important and central aspects of a subject.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A report based on substantive facts (IELTS TUTOR giải thích: một bản báo cáo dựa trên những sự kiện có thật)
  • They plan to meet again in Rome very soon to begin substantive negotiations.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE