Paraphrase"Salary is the essential one that most people will consider since they believe that their value can be judged by what they are paid."IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"Salary is the essential one that most people will consider since they believe that their value can be judged by what they are paid."IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Payment is a crucial factor for individuals since they assume that their worth is measured by the amount of money they receive.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Phân biệt "worth, worthy & worthwhile" tiếng anh
  • Many people prioritize their salary as it is a significant measure of their perceived value.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "measure" tiếng anh
  • Compensation is a key consideration for most individuals because it is often regarded as an indicator of their worth.
  • People frequently use salary as a benchmark for evaluating their own importance.
  • For many people, remuneration is an important criterion since it is seen as a way to determine their worth.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "determine"tiếng anh
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE