Paraphrase từ"good people"(Diễn đạt"người tốt"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"good people"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Decent/Kind-hearted individuals
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Decent individuals always respect others' opinions.
   • Kind-hearted people always treat others with empathy and compassion.
 • Honorable persons 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Honorable persons never compromise on their principles.
 • Noble souls 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Noble souls are always ready to help others in need.
 • Ethical individuals  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ"Ethical"tiếng anh 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Ethical individuals always adhere to high moral standards.
 • Righteous people 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Righteous people believe in fairness and justice for all.
 • Morally upright individuals 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Morally upright individuals always act with integrity.
 • Well-intentioned folks 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Well-intentioned folks always have good intentions in their actions.
 • Genuine human beings 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Genuine human beings are honest and sincere in their interactions with others.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE