Paraphrase"Renovating to widen it a bit more would be ideal because I feel cramped when I'm inside"IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"Renovating to widen it a bit more would be ideal because I feel cramped when I'm inside, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • I would like to expand it a bit more/enlarge it further/make it a bit more spacious through renovation because I feel somewhat confined/restricted when I'm indoors/ I'm inside.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"expand"tiếng anh
  • The reason I want to renovate is to increase its size/The purpose of renovating is to make it a bit more spacious since I feel a bit cramped/stifled when I'm indoors.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách paraphrase từ "spacious" (Diễn đạt "rộng rãi" tiếng anh)
  • I feel a bit restricted/suffocated inside/indoors, which is why I am considering renovation to expand it further/I would like to renovate and/to make it more spacious.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE