Paraphrase từ"somewhat"(Diễn đạt"hơi hơi, một chút, phần nào đó, có chút gì đó"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"somewhat"(Diễn đạt"hơi hơi, một chút, phần nào đó, có chút gì đó"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

 • Rather
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The party was rather dull, so we left early.
 • To some extent
 • A bit
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I'm a bit hungry, but I don't want to eat just yet.
 • Kind of 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The movie was kind of boring, but the special effects were impressive.
 • In part
 • To a certain degree
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I think your idea has merit to a certain degree, but it may need some adjustments.
 • Moderately
 • Slightly
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I'm slightly nervous about the presentation, but I've prepared thoroughly.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE