Paraphrase"Despite his initial physical limitations, he miraculously became a capable fighter upon hearing of an enemy's invasion"IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"Despite his initial physical limitations, he miraculously became a capable fighter upon hearing of an enemy's invasion"IELTS SPEAKINGIELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Despite being (once) unable to walk or talk as a child, he miraculously grew up quickly to fight an invading enemy when he heard the announcement. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "once" như trạng từ
  • When news of an enemy invasion reached him, he transformed from a helpless child to a valiant warrior, ready to defeat the foe/he quickly transformed into a skilled fighter upon learning of an enemy attack/he rapidly developed from a child into a man and fought bravely on the battlefield. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "transform" tiếng anh
  • He was once a young boy who couldn't speak or walk, but upon hearing news of an enemy invasion, he quickly grew into a man and went to war.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE