Paraphrase"park"(Diễn đạt"công viên"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP thí sinh có thể tham khảo thêm Paraphrase"park" IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"park"

1. public/city/municipal/community parks

2. open-air gardens

3. esplanade

4. woodland

5. khác

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Green Space:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Growing up, our family had a delightful habit of gathering at the green space each weekend, a tradition I hold dear."

 • Public Garden:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "My fondest memories revolve around the public garden, a place where our family bonded and created lasting connections."
 • Botanical Grounds:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Visiting the botanical grounds was a weekly occurrence, adding a touch of natural beauty to our family rituals."
 • Nature Retreat:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Our regular visits to the nature retreat were more than a tradition; they were the cornerstone of the cherished moments of my childhood."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE