Cách dùng danh từ"woodland"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"woodland"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"woodland"

1."woodland"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"miền rừng, vùng rừng"

=Woodland is land with a lot of trees/an area of land covered in trees

IELTS TUTOR lưu ý:

  • woodland management/regeneration 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I love the woodland scenery. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi yêu cảnh vật miền rừng)
  • Many other birds can be spotted in the dense woodland. (IELTS TUTOR giải thích: Nhiều loài chim khác có thể được phát hiện trong rừng rậm)
  • One hundred acres of pasture and woodland is our private estate. (IELTS TUTOR giải thích: Một trăm mẫu đồng cỏ và đất rừng là tài sản riêng của chúng tôi)
  • Profits derived from commercial woodland are free from income and corporation tax. 
  • The group has raised money to preserve over two million acres of woodland. 
  • Some very rare and special plants grow in these woodlands. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE