Paraphrase"many people believe that"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"many people believe that"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • It is widely thought that...
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is widely thought that education is the key to unlocking opportunities in life.

 • It is commonly held that...
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is commonly held that laughter is the best medicine for relieving stress.

 • It is a commonly shared belief that...
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is a commonly shared belief that honesty is the best policy.

 • The prevailing view is that...
 • It is a widely accepted notion that...
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is a widely accepted notion that diversity strengthens communities.

 • The general consensus is that...
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The general consensus is that a balanced diet is key to maintaining a healthy lifestyle.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE