Paraphrase"others think that"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"others think that"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Some are of the opinion that...
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Some are of the opinion that strict gun control laws are necessary for public safety.

 • It is contended by some that...
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is contended by some that genetically modified foods pose risks to human health.

 • There is a school of thought that...
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: There is a school of thought that suggests music can improve cognitive abilities.

 • Certain individuals hold the view that...
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Certain individuals hold the view that climate change is primarily caused by human activity.

 • It is suggested by some that...
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is suggested by some that early childhood education has long-term benefits for children.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE