Paraphrase tính từ"Prevalent/popular"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase tính từ"Prevalent/popular"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Widespread

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The flu was widespread across the country, affecting millions of people.

 • Common

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is common for people to experience anxiety before a big exam.

 • Pervasive

 • Ubiquitous

 • Rampant

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Corruption is rampant in many developing countries, making it difficult to achieve progress.

 • Dominant

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The dominant culture in the region was heavily influenced by the religion practiced by the majority.

 • Standard

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The standard method for solving this type of math problem involves using algebraic equations.

 • Established

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The established tradition of family dinners every Sunday was deeply ingrained in their family culture.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE