Paraphrase"It is the responsibility of schools to teach children good behavior in addition to provide formal education"IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase câu writing task 2,Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"It is the responsibility of schools to teach children good behavior in addition to provide formal education"IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"It is the responsibility of schools to teach children good behavior in addition to provide formal education"IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

  • In addition to providing formal education, schools are responsible for teaching children good behavior.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng & word form của "responsible"
  • Teaching children proper behavior is a responsibility that schools should shoulder alongside providing formal education.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng alongside tiếng anh 
  • Apart from formal education/providing formal education, schools have a duty to teach children good conduct and behavior/ it is the duty of schools to inculcate good behavior in children.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
  • Good behavior is a key aspect of a child's education, and schools are responsible for imparting it along with academic knowledge.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"impart"tiếng anh
  • Alongside formal education, schools should also take on the responsibility of teaching children appropriate behavior.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Giải thích phrasal verb: take on
  • The task of teaching children good behavior falls upon schools, in addition to providing academic education.
  • Schools have a responsibility to teach children not just academic subjects but also good behavior.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE