Cách dùng tính từ"ambitious"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"ambitious"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"ambitious"tiếng anh

1. Mang nghĩa"có nhiều tham vọng (về sự thành đạt hoặc tiền tài)"

=determined to be successful, rich, famous etc an ambitious young lawyer

IELTS TUTOR lưu ý:

  • ambitious for someone (=determined that someone will succeed)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Her parents were intensely ambitious for her and her younger sister.

2. Mang nghĩa"tham vọng, quá sức..."

=an ambitious plan, aim, or attempt is difficult and will need a lot of effort to succeed

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • an ambitious strategy for managing health care
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE