Paraphrase"In the year 2030, it is expected that 40% of Indian residents and 65% of Chinese citizens will reside in urban areas."

· Paraphrase câu writing task 1- academic

Bên cạnh Paraphrase"In the year 2030, it is expected that 40% of Indian residents and 65% of Chinese citizens will reside in urban areas", IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • By 2030, it is estimated that 40% of the population in Indian cities and 65% of Korean citizens will reside in urban areas.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"estimate"tiếng anh
  • Urbanization rates in India and Korea are predicted/The urban population of India and Korea is anticipated to climb/grow to 40% and 65%, respectively, by 2030.
  • In 2030, the percentage of people living in urban areas is expected/projected to increase to 40% for Indian residents and 65% for Korean citizens.
  • The projection/forecast for 2030 shows/suggests that 40% of Indian inhabitants and 65% of Koreans will live in urban locations  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"evaluate"tiếng anh
  • ......the proportion of Indian residents in cities will reach 40% while that of Korean citizens will rise to 65%.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE