Cách dùng danh từ"ubiquity"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"ubiquity"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"ubiquity"

1."ubiquity"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"phổ biến"

=If you talk about the ubiquity of something, you mean that it seems to be everywhere/the fact that something or someone seems to be everywhere

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the ubiquity of fast-food outlets
  • The ubiquity of smartphones has changed the way we communicate. (IELTS TUTOR giải thích: Tính phổ biến của điện thoại thông minh đã thay đổi cách chúng ta giao tiếp.)

  • The ubiquity of social media means that we're constantly connected to each other. (IELTS TUTOR giải thích: Tính phổ biến của mạng xã hội có nghĩa là chúng ta luôn kết nối với nhau.)

  • The ubiquity of fast food has led to an increase in obesity rates. (IELTS TUTOR giải thích: Tính phổ biến của đồ ăn nhanh đã dẫn đến tăng tỷ lệ béo phì.)

  • The ubiquity of online shopping has changed the way we buy things. (IELTS TUTOR giải thích: Tính phổ biến của mua sắm trực tuyến đã thay đổi cách chúng ta mua hàng.)

  • The ubiquity of the internet means that we can access information from anywhere. (IELTS TUTOR giải thích: Tính phổ biến của internet có nghĩa là chúng ta có thể truy cập thông tin từ bất cứ đâu.)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE