Cách dùng danh từ"fearfulness"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"fearfulness"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"fearfulness"

1."fearfulness"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự sợ hãi, tình trạng sợ hãi"

=the state of being afraid or filled with fear

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His fearfulness kept him from trying new things. (IELTS TUTOR giải thích: Sự sợ hãi của anh ấy khiến anh ta không dám thử những điều mới.)
  • Fearfulness about the future 
  • Despite her initial fearfulness, Maria ended her journey feeling calm. 
  • Rats handled in the first 3 weeks of life show decreased fearfulness in new environments. 
  • There was a general fearfulness about the ability of the state to look after our health and safety. 
  • Many of these children do not develop psychiatric symptoms despite high levels of fearfulness or frustration.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE