Cách dùng danh từ"attitude"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"attitude"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"attitude"

1."attitude"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"thái độ, quan điểm"

=Your attitude to something is the way that you think and feel about it, especially when this shows in the way you behave.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, attitude vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 
 • attitude to
 • attitude towards
 • an attitude problem (=negative feelings and inappropriate behaviour)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • ...the general change in attitude towards people with disabilities. 
 • an unhealthy social environment that encourages negative attitudes 
 • The move reflects changing attitudes among management. 
 • People here have a more relaxed attitude to their work. 
 • I don't like your attitude. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không thích thái độ của anh)
 • Attitudes towards the older members of the group will have to change. 
 • What we don’t need is somebody with an attitude problem.
 • His attitude made me angry. 
 • I don't think it's fair to accuse me of having an attitude problem.

2.2. Mang nghĩa"cái thái độ (mang nghĩa xấu)"

=a proud confident way of behaving that some people consider rude

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, attitude là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There’s no denying the guy has attitude.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE