Paraphrase"Home-cooked meals are consistently delicious and made with fresh ingredients, whereas I can't always verify the quality of the food I eat at restaurants."

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"Home-cooked meals are consistently delicious and made with fresh ingredients, whereas I can't always verify the quality of the food I eat at restaurants." IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • I trust the quality of the food that I make at home while I cannot be certain of the freshness and quality of the food that I eat at restaurants. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "trust" tiếng anh

  • I find that the food I prepare at home is always of excellent quality and freshness, but I can't vouch for the same standards in the food I consume at restaurants/I'm often uncertain about the quality of the food I eat at restaurants. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"standard"tiếng anh

  • When it comes to food, I prefer homemade meals that I know are fresh and tasty/fresh and of high quality, as opposed to restaurant meals that may not meet my standards for quality/which may not be as fresh or up to my standards for quality. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "delicious" (ngon miệng) tiếng anh

  • The food that I make at home is always fresh and of high quality, whereas I'm not always sure about the freshness or quality of the food I eat at restaurants. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "whereas" tiếng anh

  • I am confident in the quality and freshness of the meals that I make at home, but I can't always be sure of the same standards in the food I eat at restaurants.

  • Homemade food is always made with the freshest ingredients and high standards of quality while I can't always trust that the same is true for restaurant meals.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE