Cách dùng "whereas" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "whereas" tiếng anh

Mang nghĩa"trong khi"

=You use whereas to introduce a comment which contrasts with what is said in the main clause.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Whereas  thường  đứng  ở  giữa  câu  (trước  whereas  có  dấu  phẩy)
  • Whereas  cũng  có  thể  đứng  ở  đầu  câu  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Pensions are linked to inflation, whereas they should be linked to the cost of living. 
  • Whereas the population of working age increased by 1 million between 1981 and 1986, today it is barely growing.
  • Doctors’ salaries have risen substantially, whereas nurses’ pay has actually fallen. 
  • Whereas knowledge can be acquired from books, skills must be learned through practice.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE