Paraphrase"has been affected by air pollution"IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"has been affected by air pollution"IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Impacted/Damaged/impaired: Has been impacted/damaged/impaired by poor air quality

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • The local community has been impacted by poor air quality due to nearby factories.

   • The buildings in the area have been damaged by air pollution from nearby construction sites.

   • The health of the residents has been impaired by poor air quality caused by a high concentration of particulate matter. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt cách dùng impact như động từ & danh từ

 • Harmed/degraded/suffered/Endangered/Hurt:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • The crops in the area have been harmed by the effects of air pollution from nearby traffic.
   • The natural environment in the area has been degraded by the effects of air pollution from industrial and agricultural activities.

   • The wildlife in the area has suffered from the effects of air pollution caused by emissions from nearby factories.

   • The economy of the region has been hurt by the negative effects of air pollution, which has deterred tourism. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "suffer" tiếng anh

   • The quality of the local waterways has been endangered by air pollution caused by nearby industrial activities.

   • Has been harmed/degraded/suffered by the effects of air pollution

 • Afflicted: Has been afflicted by the negative effects of air pollution

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • The residents of the city have been afflicted by the negative effects of air pollution from industrial emissions.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE