Paraphrase"your favorite place in your house where you can relax"IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"your favorite place in your house where you can relax"IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Retreat: Your favorite retreat in your home where you can relax

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The reading nook in my living room is my favorite retreat in my home where I can relax and escape into a good book.

 • Oasis: Your own private oasis in your home where you can unwind

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The backyard patio is my own private oasis in my home where I can unwind and enjoy the peaceful surroundings.

 • Haven: Your own peaceful haven in your home where you can relax

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The bathroom with a jacuzzi tub is my own peaceful haven in my home where I can relax and soak away the stress.

 • Getaway: Your own private getaway in your home where you can relax

 • Hideaway: Your own hidden hideaway in your home where you can relax

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The basement game room is my own hidden hideaway in my home where I can relax and have fun with friends.

 • Cozy corner: Your own cozy corner in your home where you can relax

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The armchair by the fireplace is my own cozy corner in my home where I can relax and read a book on a chilly evening.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE