Paraphrase"eating at home"(Diễn đạt"ăn ở nhà"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"eating at home"(Diễn đạt"ăn ở nhà"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cook and eat meals at home 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I make an effort to cook and eat meals at home as much as possible."
 • Home-cooked meals 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Home-cooked meals are often healthier than restaurant meals."
 • Eating in-house 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Eating in-house can save you money compared to eating out."
 • Dining in 
 • Cooking and consuming food at home 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Cooking and consuming food at home can be a fun and creative activity."
 • Home cuisine 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I enjoy my mom's home cuisine more than any restaurant food."
 • Homestyle meals 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I always look forward to my grandma's homestyle meals."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE