Cách dùng"In modern times"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng"In modern times"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

Mang nghĩa"trong thời kì hiện đại"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • An economic crisis unparalleled in modern times. (IELTS TUTOR giải thích: Một cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy trong thời kỳ hiện đại)
  • In modern times, the hunger strike has been employed as a political weapon. (IELTS TUTOR giải thích: Thời nay, tuyệt thực được dùng như một thứ vũ khí chính trị)
  • In modern times, technology has greatly advanced, changing the way we live and work.
  • In modern times, people have become more conscious about the importance of healthy eating.
  • In modern times, social media has become a powerful tool for communication and networking.
  • In modern times, many companies have adopted remote work policies to increase flexibility for employees.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE