Paraphrase"Due to personal needs, I had to move from the heart of Ho Chi Minh City to a more tranquil and peaceful outskirt where I now live."

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"Due to personal needs, I had to move from the heart of Ho Chi Minh City to a more tranquil and peaceful outskirt where I now live."IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • In the past, I lived in the heart of Ho Chi Minh City; however, due to personal needs, I now reside in an outskirt where it's more tranquil and peaceful.
  • My relocation from the heart of Ho Chi Minh City to a more tranquil and peaceful outskirt was prompted/necessitated by personal requirements.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng "necessitate" tiếng anh
  • I used to reside in the heart of Ho Chi Minh City, but now live in a more peaceful outskirt due to personal needs.
  • Due to personal reasons, I had to leave the heart of Ho Chi Minh City and now live in an outskirt that is more tranquil and peaceful.
  • The need for a more tranquil and peaceful environment prompted me to relocate from the heart of Ho Chi Minh City to an outskirt.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "move" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE