Cách dùng động từ "move" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "move" tiếng anh

I. Move vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ

IELTS TUTOR PHÂN BIỆT NỘI ĐỘNG TỪ (INTRANSITIVE VERBS) & NGOẠI ĐỘNG TỪ (TRANSITIVE VERBS)

II. Cách dùng

1. Dùng như ngoại động từ

1.1. Mang nghĩa "chuyển dịch, di chuyển, xê dịch cái gì đó"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to move troops from one place to another (IELTS TUTOR giải thích: chuyển quân từ chỗ này sang chỗ khác)

1.2. Mang nghĩa "làm chuyển động"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • he can't move his arm nó (IELTS TUTOR giải thích: không thể nhắc được cánh tay)
 • to move heaven and earth (IELTS TUTOR giải thích: khuấy đảo trời đất, dùng đủ mọi biện pháp, xoay xở đủ trò)

1.3. Mang nghĩa "kích động"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • it moved them to anger (IELTS TUTOR giải thích: cái đó làm cho chúng nó nổi giận)

  1.4. Mang nghĩa "cảm động"

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to be moved to tears (IELTS TUTOR giải thích: cảm động đến ứa nước mắt)

  2. Dùng như nội động từ

  2.1. Mang nghĩa "chuyển động"

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • it was calm and not a leaf moved (IELTS TUTOR giải thích: trời lặng gió, không một chiếc lá lay động)

  2.2. Mang nghĩa "di chuyển, xê dịch"

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • it is about time we should move (IELTS TUTOR giải thích: đã đến giờ chúng ta phải đi)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking