Paraphrase"drawbacks and benefits of this tendency are in equal measures"IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase,Paraphrase câu writing task 2

Bên cạnh Paraphrase"drawbacks and benefits of this tendency are in equal measures"IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"drawbacks and benefits of this tendency are in equal measures"IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The advantages and disadvantages of this trend are balanced.
  • The positive and negative effects of this tendency are equally significant.
  • There are both advantages and disadvantages to this inclination.
  • The gains and losses of this inclination are of equal value.
  • The pros and cons of this trend are in balance.
  • Both the benefits and drawbacks of this tendency are equally important.
  • This tendency has equal measures of advantages and disadvantages.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "measure" tiếng anh
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE