Cách dùng tính từ"awash"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"awash"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"awash"tiếng anh

1. Mang nghĩa"bị ngập nước"

=If the ground or a floor is awash, it is covered in water, often because of heavy rain or as the result of an accident.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The bathroom floor was awash.
  • The ship's deck is awash in the storm. (IELTS TUTOR giải thích: Sàn tàu bị ngập sóng trong cơn bão)

2. Mang nghĩa"chìm trong, đầy rẫy cái gì đó"

=If a place is awash with something, it contains a large amount of it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This, after all, is a company which is awash with cash.
  • The town is awash with rumours. (IELTS TUTOR giải thích: Thị trấn này đầy rẫy tin đồn)
  • When the country was awash with blood... (IELTS TUTOR giải thích: Khi đất nước bị dìm trong bể máu...)
  • The town is awash with reporters. (IELTS TUTOR giải thích: Thị trấn đầy rẫy ký giả)
  • Roads are awash with mud and slush. (IELTS TUTOR giải thích: Các con đường ngập trong bùn và tuyết tan ra)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE