Paraphrase"to give flowers to sb"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"to give flowers to sb"tiếng anh IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Present flowers to someone IELTS TUTOR xét ví dụ: "He presented a beautiful bouquet of flowers to his mother on her birthday."

  • Offer flowers to somebody IELTS TUTOR xét ví dụ: "As a gesture of gratitude, she offered a bouquet of flowers to her teacher."

  • Bestow flowers upon someone IELTS TUTOR xét ví dụ: "The bride and groom bestowed flowers upon their parents during the wedding ceremony." >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"best" tiếng anh

  • Hand flowers to somebody IELTS TUTOR xét ví dụ: "She handed a bunch of flowers to her best friend as a token of appreciation."

  • Gift flowers to someone IELTS TUTOR xét ví dụ: "He decided to gift a bouquet of flowers to his girlfriend on Valentine's Day."

  • Grant flowers to somebody IELTS TUTOR xét ví dụ: "The children granted flowers to their teacher as a symbol of admiration."

  • Present someone with flowers IELTS TUTOR xét ví dụ: "He presented his grandmother with a lovely arrangement of flowers on her anniversary."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE