Paraphrase"Customers usually take into account several considerations when choosing furniture that is suitable for their needs."IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"Customers usually take into account several considerations when choosing furniture that is suitable for their needs."IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý

  • When selecting/deciding on furniture, customers often pay attention to certain factors that are important to them.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  CÁCH PARAPHRASE TỪ "CHOOSE" IELTS
  • To make the right furniture selection, customers generally consider a few important aspects/take into account a variety of important factors.
  • The selection of suitable furniture often involves customers taking into account a number of specific factors.
  • There are several things that customers typically take into consideration when choosing furniture that is appropriate for their needs.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "consideration" tiếng anh
  • In order to choose furniture that is suitable for their preferences/to make an informed decision about furniture selection, customers typically pay attention to several key elements.
  • There are certain things that customers typically prioritize when choosing furniture that meets their needs and expectations.
  • Customers often have several specific requirements when selecting furniture, which they consider to be essential.
  • When customers are in the market for furniture, they tend to have specific requirements and preferences that they take into account when making their selections.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE