Paraphrase từ"literature"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"literature"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

 • Fiction 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She is an avid reader of fiction, particularly science fiction.
 • Written works 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The library houses a vast collection of written works, including literature and non-fiction books.
 • Novels 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He specializes in the study of nineteenth-century novels.
 • Poetry 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The course covers the different styles and forms of poetry.
 • Literary works
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The course examines the historical context and literary works of the Romantic period.
 • Creative writing
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He has published several books of creative writing, including short stories and poetry.
 • Fictional writing
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Her novels are examples of exceptional fictional writing.
 • Written art
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Literature is often considered a form of written art.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE