Cách dùng danh từ"Heritage"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"Heritage"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"Heritage"

1."Heritage"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"tài sản thừa kế, di sản"

=the art, buildings, traditions, and beliefs that a society considers important to its history and culture/A country's heritage is all the qualities, traditions, or features of life there that have continued over many years and have been passed on from one generation to another.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Ireland’s rich musical heritage 
  • a need for the Asian community to preserve their cultural heritage
  • This house is a national heritage. (IELTS TUTOR giải thích: Ngôi nhà này là một di sản quốc gia)
  • Britain has a long football heritage. (IELTS TUTOR giải thích: Nước Anh kế thừa nền bóng đá khá lâu đời)
  • The ancient architectural heritage is managed. (IELTS TUTOR giải thích: Các di sản kiến trúc cổ đại được quản lý)
  • This city is a world cultural heritage. (IELTS TUTOR giải thích: Thành phố này là một di sản văn hóa thế giới)
  • The historic building is as much part of our heritage as the paintings.
  •  ...the rich heritage of Russian folk music.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE