Paraphrase cụm"something that you did with one or more people"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"something that you did with one or more people"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • An activity you participated in with others 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I participated in a group activity of playing board games with my friends."
 • Something you engaged in with a companion or companions 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I engaged in a fun movie night with my sister."
 • An event you attended with one or more individuals 
 • A collaborative effort with others 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I worked on a group project with my classmates."
 • A shared experience with others 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I had a shared experience of traveling with my family."
 • A team effort with others 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I played a team sport with my fellow athletes."
 • A cooperative endeavor with one or more people 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I collaborated with my coworkers on a work project."
 • A social activity with others 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I went to a dinner party with a group of close friends."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE