Paraphrase cụm"a problem you had while shopping online or in a store"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"a problem you had while shopping online or in a store"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • An issue/obstacle/inconvenience you encountered while shopping 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • "I encountered an issue while shopping online where my order wouldn't process."  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng ngoại động từ "encounter" tiếng anh 
   • "I encountered an obstacle while shopping online when the shipping cost was too high."
   • "I encountered an inconvenience while shopping in the store when the parking lot was full, and I had to park far away."
 • A challenge/stumbling block/complication you faced while shopping
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • "One challenge I faced while shopping in the store was finding the product I needed."
   • "A stumbling block I faced while shopping in the store was the limited options available for the product I was looking for."
   • "A complication I faced while shopping in the store was the long checkout line."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE