Paraphrase từ"my balancing skill"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"my balancing skill"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • My ability to maintain balance IELTS TUTOR xét ví dụ: I have worked hard to improve my ability to maintain balance while riding a bicycle.

  • My capacity for staying steady IELTS TUTOR xét ví dụ: I have developed a strong capacity for staying steady on a tightrope through consistent practice. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "Capacity" tiếng anh

  • My talent for maintaining stability IELTS TUTOR xét ví dụ: Ice skaters possess a natural talent for maintaining stability while gliding across the ice.

  • My dexterity in balancing IELTS TUTOR xét ví dụ: Tightrope walkers exhibit remarkable dexterity in balancing on a thin wire.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE