Cách dùng danh từ"fund"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"fund"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"fund"

1."fund"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"món tiền gửi lại hoặc dành cho một mục đích riêng biệt"

=an amount of money that you collect, save, or invest

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a fund to buy instruments for young musicians 
 • an investment/pension fund

2.2. Mang nghĩa"quỹ"

=used in the names of organizations that collect money for a particular purpose

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the Worldwide Fund for Nature
 • International Monetary Fund – IMF. (IELTS TUTOR giải thích: Quỹ Tiền tệ Quốc tế)
 • UN Children's Fund – UNICEF. (IELTS TUTOR giải thích: Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc)
 • The fund is voluntarily administered. (IELTS TUTOR giải thích: Quỹ được điều hành một cách tự nguyện)

2.3. Mang nghĩa"kho, nguồn dự trữ cái gì"

=a large supply of something, especially something useful

IELTS TUTOR lưu ý:

 • fund of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She had a huge fund of knowledge, skill, and experience.
 • a fund of jokes, knowledge, experience (IELTS TUTOR giải thích: một kho truyện cười, kiến thức, kinh nghiệm)

2.4. Mang nghĩa"nguồn tài chính; tiền bạc"

=money

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, fund đếm được 
 • raise funds (=collect money)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I’m a little low on funds just now. 
 • I’m not sure I can raise the funds for the holiday.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE