Paraphrase"surf (verb)"(Diễn đạt"lướt ván"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"surf (verb)"(Diễn đạt"lướt ván"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Ride the waves IELTS TUTOR xét ví dụ: Surfers love to ride the waves along the coastline during the summer.

  • Glide on the surf IELTS TUTOR xét ví dụ: The experienced surfer effortlessly glides on the surf, showcasing their skills. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "start"

  • Dance on the surf IELTS TUTOR xét ví dụ: Surfers seem to dance on the surf, gracefully moving along with the rhythm of the ocean.

  • Take to the surf IELTS TUTOR xét ví dụ: Enthusiastic beginners took to the surf, learning how to balance and ride the waves.

  • Experience the thrill of the surf IELTS TUTOR xét ví dụ: Surfers of all skill levels gather at the beach to experience the thrill of the surf and connect with the ocean.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE