Paraphrase cụm"local environmental issues"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"create more job opportunities"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Environmental concerns at a regional level

 • Environmental challenges within the community

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Residents are collaborating to find solutions to environmental challenges within the community.

 • Environmental issues specific to the locality

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The government is working to address environmental issues specific to the locality.

 • Environmental problems at a nearby level

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The NGO focuses on tackling environmental problems at a nearby level.

 • Environmental issues within a certain area

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company is committed to reducing its impact on environmental issues within a certain area.

 • Environmental matters concerning the neighborhood

 • Environmental issues in the surrounding region

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The environmental organization is advocating for action on environmental issues in the surrounding region.

 • Localized environmental challenges

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The university is conducting research on localized environmental challenges.

 • Environmental concerns in the immediate vicinity

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The residents are discussing ways to mitigate environmental concerns in the immediate vicinity.

 • Environmental problems at the grassroots level

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The NGO works to raise awareness of environmental problems at the grassroots level.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE