Cách dùng danh từ"minority"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"minority"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"minority"

1."minority"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"phần ít; thiểu số"

=If you talk about a minority of people or things in a larger group, you are referring to a number of them that forms less than half of the larger group, usually much less than half.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Local authority nursery provision covers only a tiny minority of working mothers. 
  • These children are only a small minority. 
  • ...minority shareholders.
  • Only a minority of British households do /does not have a car (IELTS TUTOR giải thích: chỉ có một số ít hộ gia đình người Anh là không có xe hơi)
  • A small minority voted against the motion (IELTS TUTOR giải thích: một thiểu số nhỏ bỏ phiếu chống bản kiến nghị)

2.2. Mang nghĩa"tộc người thiểu số"

=A minority is a group of people of the same race, culture, or religion who live in a place where most of the people around them are of a different race, culture, or religion.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...the region's ethnic minorities. 
  • He's a downtrodden minority. Anh ấy là người thiểu số bị đối xử áp bức.
  • Students have called for greater numbers of women and minorities on the faculty. 
  • A final settlement must respect minority rights.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE