Paraphrase cụm"household chores" & câu"men and women should share the housework tasks equally"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"men and women should share the housework tasks equally"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Paraphrase cụm"household chores"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Domestic tasks 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Many couples divide domestic tasks based on personal preferences.
 • Household duties
 • Home maintenance 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Home maintenance includes household chores such as cleaning and repairing.
 • Domestic labor 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Domestic labor is often undervalued and goes unpaid.
 • Household management 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Effective household management requires delegation and teamwork.
 • Housekeeping 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Good housekeeping is important to maintain a clean and healthy living environment.
 • Domestic work 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Domestic work includes household chores as well as caring for children and the elderly.
 • Domestic responsibilities 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Shared domestic responsibilities help create a more balanced and equitable household.
 • Home economics 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Home economics is the study of managing household resources, including time, money, and energy.
 • Family chores 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Assigning family chores is a great way to teach children responsibility and teamwork.
 • Housework 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Men and women should have equal responsibility for the housework.

II. Paraphrase câu"men and women should share the housework tasks equally"tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Household chores should be divided equally between men and women. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng trạng từ "equally" tiếng anh

 • It is important for couples to ensure that household chores are divided equally between the husband and wife.

 • Both men and women should contribute equally to the household chores.

 • The responsibilities of household chores should be shared equally between both genders.

 • The division of household tasks should be equal between men and women.

 • Men and women should have equal responsibility for the housework.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE