Cách dùng từ"household"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"household"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"household"

1."household"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"tất cả những người cùng sống trong một ngôi nhà; hộ gia đình"

=A household is all the people in a family or group who live together in a house/The household is your home and everything that is connected with looking after it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I grew up as part of a large household (IELTS TUTOR giải thích: tôi lớn lên trong một hộ đông người)
  • ...growing up in a male-only household. Many poor households are experiencing real hardship.
  • What percentage of the city’s households live in poverty? 
  • a one-/two-/four-person household
  • The cost of running the average household... 
  • ...household chores.

III. Cách dùng tính từ"household"

Mang nghĩa"dùng cho gia đình"

=Someone or something that is a household name or word is very well known.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • household gods (IELTS TUTOR giải thích: các vị thần hộ mạng trong nhà)
  • Today, fashion designers are household names. 
  • My agent told me, 'This'll make your name a household word.'
  • household expenses /duties ; household goods (IELTS TUTOR giải thích: chi tiêu/phận sự trong gia đình; hàng hoá dùng cho gia đình)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE